Varför bygga i stolpverk?

Varför bygga i stolpverk?

Det är lätt för många med oss att välja just stolpverk som byggteknik. Men när och varför väljer man att bygga i stolpverk? Nedan följer en sammanställning av stolpverkets fördelar som byggteknik baserat på erfarenhet. Självklart är valet också till stor del tycke och smak, och som föreningens ordförande uttryckte det; ”Inte ska väl vi försöka övertyga någon om stolpverk? Antingen gillar man det eller så gör man det inte.”- Johannes Kästel.

Stolpverk

Stolpverk är en samlingsbeteckning för olika konstruktioner som bygger på samma byggprincip; dimensionerna på den bärande konstruktionen ska vara minst 4”x 4” och delarna är sammanfogade med träförbindningar. Det finns många anledningar till varför man väljer att bygga nya stolpverksbyggnader i dag och det finns flera olika sätt att bygga på.

Ärlig konstruktion

En nybyggd stolpverkkonstruktion i Härjedalen. Joni Lidberg

En stolpverksstomme är en ärlig konstruktion där man ser hur de olika delarna sitter ihop vilket bidrar med en förståelse för hur konstruktionen fungerar. Stora timmerdimensioner, ofta 5x5 tum eller större, sammanfogade med träförbindningar ger intryck av stabilitet och tålighet.

Flexibel konstruktion

Stolpverksteknik tillåter volym och rymd i byggnaden.

Bostadshus i Rinkeby. Johannes Kästel. Foto: Stellan Herner

Rumsindelningen kan ändras efter behov under tidens gång, utan att den bärande stommen påverkas. En stolpverkskonstruktion är också flexibel på så sätt att den går att ta isär och flytta för att sättas upp på annan plats.

Möjlig att underhålla

Alla byggnader måste på något sätt underhållas. En korrekt utförd stolpverkskonstruktion går att reparera och underhålla och kan användas under lång tid framöver. Den har en lång livscykel. Att kunna underhålla en byggnad är ett måste för att ge byggnaden ett långt liv.

Upplevelsevärde

Vatteninstallation Tom Tits, Södertälje. Johannes Kästel.

Massivt och lågprocessat trävirke är ett nyckelord i upplevelsen av stolpverk. Den ärliga konstruktionen ger en känsla av stabilitet och trygghet, stolpverksstommen ger en bra inomhusmiljö på ett upplevelsemässigt plan. Stolpverk kan med fördel samverka med andra byggnadstekniker och bidra till att ge byggnaden får ett unikt arkitektoniskt uttryck. Stolpverk kan accentuera delar av en byggnad t.ex. i form av en synlig takkonstruktion eller bjälklag i ett stenhus eller liggtimmerhus. Träförbindningar blir vackra synliga detaljer. Stolpverk som inslag i rummet kan rama in en vacker trappa, eller som tillbyggnad, burspråk eller balkongvilket höjer upplevelsen.

Stolpverksbro byggd från stock till färdig bro med endast handverktyg. Maria Grönberg

Strukturer i stolpverk kan höja upplevelsen av stadsbildens offentliga lokaler så som i ”fælleshus”, trädgårdar, parker och lekmiljöer.

Pedagogiskt värde

Resning av fritidshus på Udden, en ö i sjön Tisnaren. Johannes Kästel

En stolpverkskonstruktion kan med fördel byggas färdigt i en verkstad och sedan monteras upp på plats under kort tid. Vid monteringen kan flera, oavsett vana, medverka och kan därmed vara med och bygga, uppleva och förstå konstruktionen.

Plats-snål tillverkning

Då det finns möjlighet att bygga varje del i konstruktionen för sig så kan man bygga stolpverk utan att nödvändigtvis ha tillgång till en stor bygghall eller stora ytor.

Delarna till detta stall på 37 m x12 m kan alltså tillverkas i en verkstad med måtten 8 x 6 m (exkl sparrarna som var 8 meter långa 6x8"). Johannes Kästel.

Platsen där byggnaden ska uppföras på behöver bara belastas en kort tid som byggarbetsplats. Om alla delar har tillverkats i förväg belastas platsen först under resningen av stommen, en fördel i t.ex. offentliga miljöer.

Kulturarv

Lundegaard, dansk højremslade från 1536. Foto Ulrik Hjort Lassen

Stolpverk bygger på beprövade byggprinciper och är ett levande kulturarv. De flesta av oss har en relation till stolpverk i någon form, det kan vara är ett skånsk/dansk korsvirkeshus eller en ladugård i stolpverk som man har varit inne i och förundrats över.

Stolpverk är hållbart

Stolpverk kan med fördel byggas av lokala förnybara material. Med korrekt utförande och underhåll är livstiden för ett stolpverk längre än den tid det tar för träden att växa. En stolpverkskonstruktion som är korrekt dimensionerad och avsträvad är stabil i sig själv och kan i funktion jämföras med ett pelar-balksystem. Väggmaterial kan väljas helt utan krav på att vara bärande eller stabiliserande. Den stora flexibiliteten i val av isolermaterial passar bra med olika hållbara alternativ av väggmaterial, som med fördel kan kombineras med en bärande stomme i stolpverk.

Flexibiliteten medger att lokala material och restprodukter som finns att tillgå vid det aktuella byggtillfället kan väljas.

Kostar stolpverk mer?

Ett stolpverk är resultatet av ett hantverksarbete som kan erbjuda olika grader av komplexitet och förfining. Det återspeglas i investeringskostnaden som närmast kan jämföras med ett arkitektritat lösvirkeshus. Det är dock svårt att bedöma värdet av ett stolpverkshus i förhållande till hus byggda i andra tekniker. Värdeberäkningarna är mycket subjektiva men i stort kan man påstå att en byggnad/struktur som är byggt med hög grad av hantverksinsats betingar ett åtskilligt högre marknadsvärde på grund av sitt unika uttryck och skönhet.

Det som är vackert och unikt vill man vårda och ta hand om. Stolpverk är en god investering.